Comments Off on Tổng hợp các vướng mắc trước hội nghị đối thoại giữa BTC Và DN Năm 2014

Tổng hợp các vướng mắc trước hội nghị đối thoại giữa BTC Và DN Năm 2014

Share

Tổng Hợp Các Vướng Mắc Trước Hội Nghị Đối Thoại Giữa Bộ Tài Chính Và Doanh Nghiệp Năm 2014

Phần I: Vướng mắc về thuế GTGT

Câu hỏi 1:

Cục thuế Bắc Ninh (Công văn số 10025/CT-THNVDT ngày 27/5/2014); Cục Thuế Lào Cai (Công văn số 1893/CT-KKT1 ngày 26/8/2014; công văn số 1587/CT-KK1 ngày 31/7/2014) có vướng mắc cụ thể sau:

Vướng mắc 1: Trường hợp NNT có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn được khấu trừ trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) dưới 300 triệu đồng nhưng khi lũy kế các tháng, quý trước chuyển sang đủ từ 300 triệu đồng trở lên đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì có được hoàn thuế không? Kỳ hoàn thuế (trên Quyết định hoàn) là tháng, quý có chỉ tiêu đề nghị hoàn hay các kỳ có liên quan của luỹ kế số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết?

đại lý thuế

Vướng mắc 2: Cơ sở kinh doanh thương mại mua hàng hóa để thực hiện xuất khẩu thì số thuế GTGT đầu vào được hoàn thuế cho hàng hóa xuất khẩu không bao gồm số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa tồn kho cuối tháng/quý. Tuy nhiên, Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Thông tư số 156/2013/TT-BTC chưa hướng dẫn thủ tục kê khai giá trị hàng tồn kho và cách xác định thuế GTGT đầu vào tương ứng với hàng tồn kho.

Trả lời:

Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4281/TCT-KK ngày 02/10/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ, trong đó có nội dung như sau:

“2. Cơ sở kinh doanh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn được khấu trừ lũy kế các tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), lũy kế các quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ từ 300 triệu đồng trở lên đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì Công ty đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Trường hợp NNT có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu còn được khấu trừ luỹ kế các tháng từ 300 triệu trở lên nhưng vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì khi tính số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được hoàn theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC, chỉ tiêu Doanh thu xuất khẩu trong kỳ và chỉ tiêu Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ bán ra chịu thuế GTGT (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu) là doanh thu của tháng, quý trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế mà cơ sở kinh doanh khai dừng khấu trừ và đề nghị hoàn thuế đối với thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp cơ quan thuế đã ra quyết định hoàn thuế liên quan đến nội dung hướng dẫn Điểm 2 nêu trên trước ngày Công văn này thì không xử lý lại theo Công văn này.”

==============

Câu hỏi 2:

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh hỏi về việc xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ đối với Doanh nghiệp không có khả năng trả nợ?

Trả Lời:

Về nội dung công văn số 2446/CT-TTHT ngày 08/04/2014 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vướng mắc liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ của Ngân hàng TMCP Quân đội – CN TP. Hồ Chí Minh, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đang vận dụng công văn số 2041/TCT-DNL để giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp. Cụ thể nội dung công văn số 2041/TCT-DNL như sau:

“1. Về việc lập hóa đơn

Khoản 8a Điều 4 Chương I Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“… Trường hợp hết thời gian trả nợ, người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng để tổ chức tín dụng xử lý tài sản đảm bảo tiền vay theo quy định của pháp luật thì các bên thực hiện thủ tục bàn giao tài sản bảo đảm theo quy định.

Trường hợp các bên thỏa thuận người có tài sản bảo đảm tự bán tài sản bảo đảm để trả nợ, nếu người có tài sản bảo đảm là người nộp thuế GTGT và tài sản đem bán thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp tổ chức tín dụng nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì tổ chức tín dụng thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh theo quy định. Khi tổ chức tín dụng bán tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh nếu tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì tổ chức tín dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.”

Căn cứ quy định nêu trên, nếu hết thời gian trả nợ mà người có tài sản bảo đảm không có khả năng trả nợ và phải bàn giao tài sản cho tổ chức tín dụng; Tổ chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ hoặc thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh thì người có tài sản đảm bảo thực hiện thủ tục bàn giao tài sản và không phải xuất hóa đơn GTGT.

2. Về kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Tiết a Điểm 2 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế trong đó có “Bán tài sản đảm bảo tiền vay”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tổ chức tín dụng khi nhận tài sản, bất động sản là tài sản đảm bảo tiền vay để xử lý các khoản nợ vay, khi hạch toán sử dụng làm TSCĐ hoặc bán, chuyển nhượng thu tiền thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

3. Xác định giá vốn của bất động sản

Trường hợp nhận lại chính tài sản bảo đảm:

Giá vốn của bất động sản là tài sản đảm bảo tiền vay là giá thỏa thuận giữa hai bên và được xác định tại thời điểm chuyển giao bất động sản cho tổ chức tín dụng.

Đối với bất động sản của cá nhân thì thực hiện theo Khoản 5 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Trường hợp tổ chức tín dụng bán, chuyển nhượng bất động sản là tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì giá vốn của bất động sản là giá theo thỏa thuận giữa hai bên.

4. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản đảm bảo tiền vay là bất động sản

Thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế Thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 50459/CT-HTr ngày 17/12/2013 để đảm bảo thực hiện..
Xem thêm: 
Điểm mới về thuế GTGT, hóa đơn bán hàng 2015

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Văn bản pháp luật

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu