Comments Off on Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Share

Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN
 

                         Kính gửi:……………………………………………..

Tên tổ chức, cá nhân: Kế toán Thuế APEC (APECTAX)
Mã số thuế: 018547274
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Phương pháp hủy hóa đơn: Cắt góc.

Hồi …… giờ……ngày……tháng……năm, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Từ số Đến số Số lượng
1 2 3 4 5 6 7
1 Hoá đơn giá trị gia tăng 01GTKT3/001 NB/12P 0000500 0000600 100
             
             

 

  Ngày……… tháng………năm………
Người lập biểu        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

___________________________________________
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 – 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com
___________________________________________

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Mẫu biểu - Tin học kế toán

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu