Kiểm toán BCTC

Share

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm tra và xác nhận về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phục vụ đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị. 

Công việc kiểm toán báo cáo tài chính thường do các doanh nghiệp kiểm toán thực hiện để phục vụ cho các nhà quản lý, chính phủ, các ngân hàng và nhà đầu tư, cho người bán, người mua.

 

Nội dung Kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi :

–      Nghiên cứu hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;

–      Đánh giá tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ;

–      Đánh giá sự phù hợp của hệ thống kế toán về các mặt:

–      Hệ thống chứng từ kế toán,

–      Hệ thống tài khoản kế toán đang sử dụng,

–      Hệ thống sổ sách kế toán và phương pháp ghi chép,

–      Hệ thống các Báo cáo tài chính và Báo cáo quản trị,

–      Tổ chức công tác kế toán.

–      Tham gia chứng kiến công việc kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

–      Thực hiện các thủ tục xác nhận số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả, các khoản vay ngắn hạn, dài hạn, các khoản vốn góp.

–      Kiểm tra chi tiết các khoản mục trên Báo cáo tài chính: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Công nợ và Vốn chủ sở hữu, Doanh thu, Chi phí,…

–      Tổng hợp kết quả kiểm tra, thực hiện soát xét và lập Báo cáo kiểm toán dự thảo.

–      Xem xét và cân nhắc tính trọng yếu của các nghiệp vụ phát sinh sau ngày khóa sổ.

–      Thảo luận với khách hàng về nội dung Báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức.

Trong quá trình kiểm toán, chúng tôi sẽ không căn cứ trên những sai sót nhỏ không trọng yếu được phát hiện trong ghi chép kế toán và trong Báo cáo tài chính. Những sai sót trên sẽ được phản ánh lại với từng cấp quản lý tương ứng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ báo cáo với Ban Giám đốc toàn bộ những điểm sai sót trọng yếu của Hệ thống kế toán và Hệ thống kiểm soát nội bộ mà chúng tôi phát hiện trong quá trình kiểm toán.

 

Bình luận

Bình luận

Share

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu