Comments Off on Hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng theo TT 39

Hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng theo TT 39

Share

Hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn GTGT không tiếp tục sử dụng theo TT 39

Khi không tiếp tục sử dụng hóa đơn do chuyển địa điểm kinh doanh hay giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục hủy hóa đơn GTGT theo hương dẫn tại điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC.

Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp doanh nghiệp còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

Trình tự – thủ tục hủy hóa đơn:

– Lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.

– Thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn.

– Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

– Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

+ Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (Mẫu: TB03/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC  ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính)

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.
Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

đại lý thuế

Dưới đây là mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn:

(Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư

          số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

 

                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    ——————————

 

Mẫu: TB03/AC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

 
   
  Kính gửi:……………………………………………………………………  
Tên tổ chức, cá nhân:…..Công ty cổ phần và đào tạo APECTAX
Mã số thuế:………………………………………………………………………………   
 
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….
 
Hồi         giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:  
               

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 
               
               
 
 
             
               

 

      Ngày……… tháng………năm………
Người lập biểu   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên)                              (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Đây là thủ tục hủy hóa đơn không tiếp tục sử dụng chứ không phải hủy hóa đơn do viết sai. Nếu các bạn viết sai hóa đơn thì có thể tham khảo tại đây: Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

Xem thêm: Lớp đào tạo kế toán thuế thực hành tại Hà Nội.
Lớp đào tạo kế toán trưởng tại Hà Nội

APECTAX xin chúc tất cả các bạn làm tốt nghề kế toán.
Nếu các bạn còn thắc mắc gì thì cứ để lại comment vào phần bình luận phía dưới hoặc gọi điện tới số Hotline: 0987 057 999 để được tư vấn trực tiếp 

________________________________________________________

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 – 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com
________________________________________________________

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Kinh Nghiệm làm việc

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu