Comments Off on CV 1781/BTC-TCT ngày 11/2/2014 v/v khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp DN viết hóa đơn sai về hình thức

CV 1781/BTC-TCT ngày 11/2/2014 v/v khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp DN viết hóa đơn sai về hình thức

Share

Sẽ vẫn chấp nhận những hóa đơn chỉ sai sót nhỏ về “ hình thức”

BỘ TÀI CHÍNH

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1781/BTC-TCTV/v khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức

                 

   Hà Nội, ngày  11   tháng 2 năm 2014

Kính gửi:

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản;

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bộ Tài chính nhận được những phản ánh của các doanh nghiệp Nhật Bản về việc cơ quan thuế không chấp nhận cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế, hoàn thuế trong những trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai sót về “hình thức” như: hàng hóa xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, đại chỉ mua hàng nhưng đúng MST; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống.

 Bộ Tài chính đã có ý kiến về việc này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính đã có những  hướng dẫn về thuế GTGT :

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.”

 Tại Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 nêu trên quy định về những đối tượng và những trường hợp được hoàn thuế GTGT:

Bộ Tài chính/Tổng cục Thuế đã có các công văn số 4291/TCT-CS ngày 10/12/2013 hướng dẫn về việc viết tắt tên, địa chỉ người mua trên hóa đơn, công văn số 16239/BTC-TCHQ ngày 22/11/2013 hướng dẫn về sử dụng hóa đơn đối với hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ, công văn số 176/BTC-TCT ngày 6/01/2014 hướng dẫn về sử dụng hóa đơn cho hàng hóa xuất khẩu tại chỗ, gia công chuyển tiếp hoặc các trường hợp khác được coi như xuất khẩu.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 hướng dẫn về hóa đơn, quy định tại khoản 1 Điều 14, Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ có những sai sót nhỏ về “hình thức” như: hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT; hóa đơn viết tắt tên, điạ chỉ người mua hàng nhưng đúng MST; viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống thì Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì Cục thuế hướng dẫn nhắc nhở doanh nghiệp và thực hiện hoàn thuế hoặc cho khấu trừ theo đúng thực tế phát sinh.

Bộ Tài chính có ý kiến để Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Cục thuế các tỉnh thành phố biết

 Nơi nhận:
– Như trên;- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);- Đại sứ quán Nhật Bản tại VN (để biết);

– TCHQ, Vụ CST, Vụ PC (BTC);

– Website Tổng cục Thuế;

– Vụ: TVQT, KK, PC (TCT);

– Lưu: VT, TCT (VT, CS-2b);

                                KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Thuế GTGT

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu