Comments Off on Công văn số 231/TCT-CS ngày 19/01/2016 về xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Công văn số 231/TCT-CS ngày 19/01/2016 về xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Share
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
Số: 231/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.
Hà Nội, ngày  19  tháng 01 năm 2016

Kính gửi: – Cục Thuế tỉnh Bình Dương;

                                           – Công ty TNHH American Standard Việt Nam.

                                    (Địa chỉ: Phường An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03112015/CV/ASVN ngày 25/11/2015 của Công ty TNHH American Standard Việt Nam về xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Căn cứ điểm 1 và điểm 2.25 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC; Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012; và khoản 1 và điểm 2.28 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ và khoản chi không được trừ đối với phần chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức chi phí theo quy định.

Theo trình bày của Công ty tại công văn thì Công ty TNHH American Standard Việt Nam (gọi tắt là ASVN) là một pháp nhân thành lập tại Việt Nam. Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware (tại Singapore) cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH American Standard Việt Nam trên cơ sở ký kết hợp đồng ngày 01/01/2009 giữa hai công ty; Công ty TNHH American Standard Việt Nam sử dụng dịch vụ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ cho Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty thì việc xác định nghĩa vụ thuế khi cung cấp và sử dụng dịch vụ của 02 Công ty như sau: Khi Công ty TNHH American Standard Việt Nam thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ cho Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware (Singapore) thì Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware phải thục hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài từ việc cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật. Công ty TNHH American Standard Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thay số thuế phải nộp cho Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware. Công ty TNHH American Standard Việt Nam được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí sử dụng dịch vụ trả cho Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware nếu khoản chi phí này liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đáp ứng điều kiện thanh toán theo đúng quy định. Trường hợp khoản chi phí này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ameriean Standard Việt Nam thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp giữa hai Công ty có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết thì Công ty TNHH American Standard Việt Nam thực hiện kê khai, xác định nghĩa vụ thuế đối với giao dịch liên kết theo đúng quy định pháp luật.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp kiểm tra cụ thể khoản chi phí trả cho việc sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH American Standard Việt Nam và quan hệ liên kết giữa hai Công ty (nếu có) để hướng dẫn đơn vị xác định nghĩa vụ thuế theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Vụ PC-BTC;
– Vụ HTQT, PC-TCT;
– Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Văn bản pháp luật

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu