Comments Off on Công văn số 195/TCT-TNCN ngày 18/01/2016 về xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh

Công văn số 195/TCT-TNCN ngày 18/01/2016 về xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh

Share
BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Số: 195/TCT-TNCN

V/v xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh.

Hà Nội, ngày  18  tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được được công văn số 1841/CT-TTHT ngày 19/10/2015 của Cục thuế tỉnh Long An nêu vướng mắc về cách xác định doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1b, Điều 2, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân cho cả năm.

– Tại khoản 4c, Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 nêu trên hướng dẫn:

c) Cá nhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh thì phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu mức thuế khoán cho thời gian còn lại của năm tính thuế. Trường hợp qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra cơ quan thuế có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán do thay đổi quy mô, thì cơ quan thuế xác định lại doanh thu khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

Căn cứ các hướng dần nêu trên, trường hợp cá nhân kinh doanh đã được cơ quan thuế xác định doanh thu và mức thuế khoán ổn định từ đầu năm, 06 tháng cuối năm có sự thay đổi quy mô kinh doanh, qua kiểm tra, xác minh nếu có đủ căn cứ xác định doanh thu thực tế thay đổi so với doanh thu khoán từ 50% trở lên thì cơ quan thuế xác định lại doanh thu khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Để áp dụng tính thuế phù hợp, việc xác định doanh thu thuộc diện không phải nộp thuế phải được tính theo cả năm, không phải chia theo 06 tháng như cách hiểu của Cục thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Vụ PC-TCT;
– Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

Cao Anh Tuấn

 

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: apectaxvn@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Văn bản pháp luật

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu