Comments Off on Công văn 7851/CT-TNCN v/v HD quyết toán thuế TNCN 2014 & cấp MST cho NPT

Công văn 7851/CT-TNCN v/v HD quyết toán thuế TNCN 2014 & cấp MST cho NPT

Share

APECTAX xin giới thiệu Công văn 7851/CT-TNCN ngày 02/03/2015 của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn về việc quyết toán thuế TNCN 2014 và cấp MST người phụ thuộc để họ nhà kế tiện nghiên cứu và vận dụng cho đúng!

Trên cơ sở quy định của Thông tư 111/2013/TT-BTC, và những điểm mới từ Thông tư 119/2014/TT-BTC; Thông tư 151/2014/TT-BTC và các công văn hướng dẫn liên quan, Cục thuế Hà nội hướng dẫn việc thực hiện quyết toán thuế TNCN và cấp MST cho người phụ thuộc như sau:

Phần I: Những điểm mới về chính sách thuế khi thực hiện quyết toán thuế

Phần II: Thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014

Phần III: Cấp mã số thuế người phụ thuộc

Dich vụ đại lý thuế

Dich vụ đại lý thuế

Phần I. Những điểm mới về chính sách thuế khi thực hiện QTT:

I. Về thu nhập chịu thuế:

Bổ sung khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

II. Các trường hợp  khai quyết toán thuế TNCN năm 2014:

1. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai QTT TNCN.

Bổ sung: trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện QTT TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

2. Bổ sung các trường hợp sau cá nhân không phải QTT TNCN với cơ quan thuế:

Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải quyết toán thuế.

Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được TCTTN khấu trừ thuế TNCN thì không QTT đối với phần thu nhập này.

III. Giảm trừ gia cảnh

Năm 2014 mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/người/tháng.

Người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì được tính giảm trừ gia cảnh trong năm 2014, kể cả trường hợp NPT chưa được cơ quan thuế cấp MST.

IV. Hồ sơ quyết toán thuế:

Hồ sơ khai QTT TNCN năm 2014 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.2, khoản 1; điểm b.2, khoản 2; điểm b.2, khoản 5 Điều 16 Thông tư số 156/TT-BTC; Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC  của Bộ Tài chính.

V. Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

Sửa đổi nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế  đối  với trường hợp cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ QTT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ QTT tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ QTT tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

Phần II: Thực hiện Quyết toán thuế TNCN năm 2014

I.  Đối với tổ chức chi trả thu nhập do Cục thuế trực tiếp quản lý thu:

I.1. Đối với TCTTN sử dụng phần mềm hỗ trợ QTT thực hiện các bước sau: 

1.1. Cập nhật MST của các cá nhân.

1.2. Cài đặt phần mềm hỗ trợ khai QTT TNCN: truy cập trang www.gdt.gov.vn hoặc tncnonline.com.vn, tải phần mềm hỗ trợ QTT TNCN hoặc hỗ trợ kê khai HTKK, khai thuế điện tử iHTKK, tài liệu hướng dẫn, cài đặt, sử dụng ứng dụng.

1.3. Khai Quyết toán thuế: Sử dụng một trong các phần mềm trên, nhập dữ liệu vào các phụ lục bảng kê tự động kết chuyển sang tờ khai QTT: in tờ khai QTT và các phụ lục bảng kê kèm theo.

Hồ sơ khai QTT TNCN năm 2014 thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b.2: khoản 1 điểm b.2, khoản 2 điểm b.2, khoản 5 Điều 16 thông tư số 156/TT-BTC: Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính và có tại các phần mêm HTKK QTT TNCN nêu trên.

Lưu ý: TCTTN khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính đến giảm trừ trong năm 2014 vào phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN kèm theo hồ sơ QTT TNCN để làm cơ sở cấp MST cho NPT. Có thể gửi thông tin NPT trước khi gửi hồ sơ quyết toán. Cơ quan thuế có trách nhiệm hỗ trợ để đơn vị có thể gửi thông tin trước về NPT. Khi gửi hồ sơ QTT năm 2014, tại phụ lục bảng kê 05-3/BK-TNCN tổ chức cá nhân trả thu nhập không phải khai lại thông tin những NPT đã được cấp MST do gửi trước mà chỉ khai thông tin NPT còn lại đã tính giảm trừ trong năm 2014.

Các tờ khai bổ sung, tờ khai chậm nộp cho kỳ thuế trước năm 2014 kê khai theo mẫu thông tư số 156/2013/TT-BTC

1.4.  Kết xuất giữ liệu ra file Excel để lưu lại tại TCTTN, kết xuất ra file XML để gửi cơ quan thuế (CQT)

1.5.  Gửi hồ sơ  QTT:

Tổ chức chi trả thu nhập gửi hồ sơ QTT gồm: File dữ liệu QTT, hồ sơ QTT bản giấy có ký tên, đóng dấu.

1.5.1. Gửi file QTT đến CQT

Các TCTTN gửi theo một trong các hình thức sau:

Truy cập trang thông tin điện tử: tncnonline.com.vn sử dụng chức năng gửi giữ liệu để gửi file giữ liệu hoặc file giữ liệu ghi vào USB gửi trực tiếp tại bộ phận một cửa cục thuế, địa chỉ G23 – G24 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội hoặc file giữ liệu ghi vào USB gửi cục thuế qua đường bưu điện, địa chỉ: 187 Giảng Võ, ĐỐng Đa, Hà Nội.

Lưu ý: Chỉ sử dụng một hình thức gửi file giữ liệu cho các tờ khai QTT cho một lần gửi.

1.5.2. Gửi hồ sơ QTT bàn giấy đến CQT:

Nộp trực tiếp tại cục thuế, địa chỉ G23 – G24 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội hoặc file giữ liệu ghi vào USB gửi cục thuế qua đường bưu điện, địa chỉ: 187 Giảng Võ, ĐỐng Đa, Hà Nội.

Đối với Tổ chức chi trả thu nhập gửi hồ sơ QTT thuế gồm file giữ liệu và bản giấy, phải đóng trang bìa tệp vào hồ sơ bản giấy, file dữ liệu phải đến trước hoặc đồng thời với bản giấy.

1.6.  Theo giõi kết quả gửi file dữ liệu: truy cập vào trang web tncnonline.com.vn để theo giõi kết quả gửi file giữ liệu.

1.7.  Điều chỉnh số liệu QTT khi có sai sót cần điều chỉnh hoặc nhân được thông báo điều chỉnh của CQT 

+ Đối với TCTTN đang thực hiện khai thuế qua mạng internet (Khai thuế điện tử):

Sử dụng phần mềm kê khai điện tử (iHTKK), thực hiện các bước như trên, khi gửi file giữ liệu truy cập vào trang www.kekhaithue.gov.vn để gửi.

+ Đối với TCTTN khai thuế điện tử sử dụng dịch vụ TVAN thực hiện các bước như trên thông qua các nhà cung cấp dịch vụ này để gửi file giữ liệu.

TCTTN khai thuế điện tử không phải gửi hồ sơ QTT bản giấy. Đối với hồ sơ nhận từ trang kê khai qua mạng http://nhantokhai.gdt.gov.vn thì kết quả trả về trang kê khai qua mạng.

Theo dõi kết quả gửi file giữ liệu tại http://nhantokhai.gdt.gov.vn .

I.2. Tổ chức chi trả thu nhập Quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động (NLĐ) của đơn vị:

Thông báo cho các đối tượng là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện ủy quyền cho TCTTN để cá nhân lập ủy quyền QTT thay mẫu 04-2/TNCN

I.3. TCTTN cung cấp thông tin hỗ trợ cá nhân NLĐ của đơn vị đối với trường hợp cá nhân tự QTT trực tiếp với CQT.

II. Cá nhân thuộc TCTTN thực hiện tự QTT với CQT:

TCTTN thông báo và hướng dẫn người lao động thuộc đơn vị QTT trực tiếp với CQT như sau: các cá nhân thuộc diện phải QTT nếu không thuộc diện ủy quyền cho TCTTN quyết toán thay thì thực hiện QTT trực tiếp với CQT, thực hiện tương tự như TCTTN.

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Văn bản pháp luật Tags: , ,

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu