Comments Off on Công văn 540/TCT-CS: rà soát các trường hợp hoàn thuế GTGT đối với chuyển quyền sử dụng đất.

Công văn 540/TCT-CS: rà soát các trường hợp hoàn thuế GTGT đối với chuyển quyền sử dụng đất.

Share

 

Kích để tải File đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 540/TCT-CS
V/v rà soát các trường hợp hoàn thuế GTGT đối với chuyển quyền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành thì: “Chuyển quyền sử dụng đất” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh chuyển quyền sử dụng đất được trừ giá đất theo các văn bản quy phạm pháp luật quy định từng thời kỳ khi xác định giá tính thuế GTGT.

Qua thanh tra công tác hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, Thanh tra Bộ Tài chính thấy phát sinh trường hợp:

Tháng 11 năm 2010, Doanh nghiệp A mua bất động sản của doanh nghiệp B. Doanh nghiệp B xuất hóa đơn tính thuế GTGT bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất (không trừ giá đất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT). Căn cứ hóa đơn GTGT của Doanh nghiệp B, Doanh nghiệp A kê khai khấu trừ thuế và tháng 7 năm 2011 Doanh nghiệp A lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế đã giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp A (bao gồm cả số thuế GTGT của giá trị quyền sử dụng đất). Qua kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện bên bán – Doanh nghiệp B – đã kê khai nhưng chưa nộp thuế GTGT vào Ngân sách nhà nước đối với hóa đơn xuất cho Doanh nghiệp A. Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý không chấp nhận cho Doanh nghiệp A được hoàn thuế GTGT và truy hoàn thuế GTGT.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế rà soát công tác hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp tương tự như nêu trên để xử lý thống nhất.

Tổng cục Thuế có ý kiến để các Cục Thuế biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC, Ttra – TCT;
– Lưu: VT, CS (02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Thuế GTGT, Văn bản pháp luật

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu