Comments Off on Công văn 471/TCT-CS: Trường hợp công ty CP đang hoạt động thực hiện tách doanh nghiệp thì không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo điều kiện cơ sở kinh doanh mới thành lập.

Công văn 471/TCT-CS: Trường hợp công ty CP đang hoạt động thực hiện tách doanh nghiệp thì không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo điều kiện cơ sở kinh doanh mới thành lập.

Share

 

Kích để tải File đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:471/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 93/CT-TTHT ngày 10/01/2013 và công văn số 4395/CT-TTHT ngày 21/07/2013 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum đề nghị Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp công ty cổ phần đang hoạt động thực hiện tách doanh nghiệp và trường hợp công ty cổ phần đang hoạt động thành lập công ty cổ phần mới. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

I. Đối với các trường hợp phát sinh từ kỳ tính thuế năm 2009 đến kỳ tính thuế năm 2011:

1. Tại Điểm 2.2, Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có hướng dẫn:

“2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu trừ các trường hợp sau:

a. Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;

d. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp mà người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp công ty cổ phần đang hoạt động thực hiện tách doanh nghiệp thì không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập.

2. Trường hợp công ty cổ phần đang hoạt động thực hiện thành lập mới công ty cổ phần khác: đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng khác có liên quan tiến hành rà soát, nếu trường hợp doanh nghiệp thành lập mới đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì không thuộc diện điều chỉnh theo quy định tại Điểm 2.2, Mục I, Phần H, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 nêu trên.

Tuy nhiên, đối với trường hợp này, do các công ty cổ phần cùng một chủ sở hữu nên đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum rà soát lại các giao dịch của các đơn vị này để tránh trường hợp phát sinh các giao dịch chuyển giá giữa các công ty liên kết (nếu có).

II. Kể từ kỳ tính thuế năm 2012 trở đi, đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 18, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum căn cứ vào các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại cùng thời điểm và tình hình thực tế của các đơn vị để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
– Vụ PC (TCT);
– Lưu: VT, CS-2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hải

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Thuế TNDN

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu