Comments Off on Công văn 335/TCT-CS: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Công văn 335/TCT-CS: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Share

 

Kích để tải File đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 355/TCT-CS
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Hà Nội, ngày 25  tháng 01  năm 2014

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Chi nhánh Bắc Nghệ An.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 781/CNBNA-PGDDKY ngày 05/11/2013 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Nghệ An nêu vướng mắc chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp “Lệnh chuyển tiền đến có” của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Nghệ An theo quy định về chứng từ thanh toán đối với ngân hàng, thể hiện được thông tin tên khách hàng chuyển tiền, tên ngân hàng ra lệnh chuyển tiền, ngân hàng giữ tài khoản là Chi nhánh ngân hàng Bắc Nghệ An, tên người thụ hưởng, nội dung thanh toán, số tiền thanh toán, ngày thanh toán thì đủ điều kiện là chứng từ thanh toán qua ngân hàng để người mua hàng, người xuất khẩu kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Trường hợp theo phản ánh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Nghệ An về việc khách hàng sử dụng “Lệnh chuyển tiền đến có” của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Nghệ An phát hành đã theo quy định về chứng từ thanh toán đối với ngân hàng, là chứng từ thanh toán qua ngân hàng để kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào nhưng không được cơ quan thuế chấp nhận thì đề nghị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.- Chi nhánh Bắc Nghệ An nêu rõ trường hợp cụ thể và gửi kèm hồ sơ đầy đủ đến Cục Thuế tỉnh Nghệ An để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Nghệ An biết./.

 Nơi nhận:
– Như trên- Cục thuế tỉnh Nghệ An;
– Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
– Vụ PC – TCT;
– Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG

 


Nguyễn Hữu Tân

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Thuế GTGT

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu