Comments Off on Câu 1: Thuế TNDN

Câu 1: Thuế TNDN

Share

Câu hỏi:  Hướng dẫn về thuế TNDN đối với trường hợp chuyển nhượng vốn phát sinh tại nước ngoài được hướng dẫn như thế nào?

Trả lời: 

Tại Khoản 2, Điều 2, Chương I, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009) quy định về đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

“2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế TNDN như sau:

a. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam;

b. Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó;

c. Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú;

d. Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Quadrum Proprety Fund (là Công ty 100% vốn ở nước ngoài), không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện chuyển nhượng Công ty Quadrum Centrepoint Limited (là Công ty 100% vốn ở nước ngoài) cho một Công ty khác ở nước ngoài; Công ty cam kết giao dịch này được thực hiện hoàn toàn ngoài lãnh thổ Việt Nam, giữa các Công ty nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam; vốn chủ sở hữu của Công ty Quadrum Centrepoint Limited ở Công ty Việt Nam không thay đổi; Công ty Quadrum Centrepoint Limited  và Công ty cổ phần đầu tư Nguyên Vũ không phát sinh thu nhập từ giao dịch này; và Giấy phép đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư Nguyên Vũ tại Việt Nam sẽ không thay đổi thì giao dịch này không thuộc đối tượng nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn tại Việt Nam.

Trường hợp đơn vị có phát sinh các thay đổi các cam kết nêu trên và phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam thì thuộc diện chịu thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN của Việt Nam.

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Thuế TNDN(1)

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu