Comments Off on Cách lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS

Cách lập danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS

Share

Hướng dẫn cách lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS mới nhất, Ban hành kèm theo QĐ 1018/QĐ-BHXH, theo hướng dẫn tại Công văn số 4175/BHXH-PC ngày 31/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

1. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS.

a. Mục đích: để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp số BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

b. Trách nhiệm lập: đơn vị sử dụng lao động.

c. Thời gian lập: khi có phát sinh.

d. Căn cứ lập:
– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN; HĐLĐ, HĐLV, Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, Quyết định nâng lương, thuyên chuyển và các hồ sơ khác có liên quan.
 
2. Cách lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS:
– Ghi lao động tăng hay giảm và điều chỉnh về lao động hay mức đóng vào từng mục tương ứng, cụ thể:
 
Tên đơn vị:Công ty kế toán Thuế APECTAX
(Ghi rõ tên đơn vị)
Số định danh: …(Để trống hoặc liên hệ với Cơ quan BH)……
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
(ghi đầy đủ địa chỉ: số nhà, đường phố, thôn xóm, xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi đơn vị đặt trụ sở.)

  DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTNSố:  01 tháng 01 năm 2015.

Mẫu số: D02-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

 

STT Họ và tên Số định danh Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc Mức đóng Từ tháng, năm Ghi chú
Tiền lương Phụ cấp
CV TN VK (%) TN nghề (%) PC khác
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Tăng                  
I.1 Nguyễn văn A    Kế toán  3.500.000          1/2015  TM
  (Báo tăng thì nhập vào đây)                  
I.2 Mức đóng                  
                     
I.3 ……………..                  
  Cộng tăng                  
II Giảm                  
II.1 Lao động                  
II.2 Mức đóng                  
  (Báo giảm thì nhập vào đây)                  
II.3 ……………….                  
  Cộng giảm                  

PHẦN TỔNG HỢP

Tổng số tờ khai: 01Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: 01 Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: 01Thời hạn từ: 01/01/2015 đến 31/12/2015
NGƯỜI LẬP BIỂU Ngày 01 tháng 01 năm 20 2015THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Cụ thể cách ghi từng chỉ tiêu:
– Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.
– Cột B: ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng mức đóng hoặc giảm lao động, giảm mức đóng. Trong từng mục lại ghi theo thứ tự: người có số định danh ghi trước; người chưa có số định danh ghi sau.
– Cột 1 ghi số định danh (số sổ BHXH) đối với người đã có sổ BHXH; người chưa có sổ BHXH hoặc chưa có số định danh thì để trống.
– Cột 2: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV.
– Cột 3: ghi tiền lương của người lao động (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).
Cột 4: ghi phụ cấp chức vụ mới (nếu có).
Cột 5: ghi phụ cấp thâm niên vượt khung mới (nếu có).
– Cột 6: ghi phụ cấp thâm niên nghề mới (nếu có).
– Cột 7: ghi phụ cấp khác (nếu có).
– Cột 8: ghi từ tháng, năm người lao động tăng, giảm hoặc thay đổi mức đóng.
– Cột 9: ghi chú.

* Chỉ tiêu hàng ngang:
– Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.
– Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do chuyển đi, nghỉ hưởng chế độ BHXH…; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.

Lưu ý:
+ Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp đóng BHXH, BHYT, BHTN ghi trong Quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV của từng người lao động.
+ Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương theo thang bảng lương do Nhà nước quy định thì ghi tiền lương và phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.
 Cách lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS

+ Người lao động thuộc đối tượng hưởng lương do người sử dụng lao động quy định thì ghi số tiền lương cụ thể. Nếu trên HĐLĐ, HĐLV của người lao động ghi tiền lương hệ số hoặc tiền lương có gốc ngoại tệ thì phải quy đổi, ghi bằng tiền (VNĐ) theo quy định.
+ Đối với trường hợp truy đóng BHXH, BHYT, BHTN để cộng nối thời gian công tác hoặc điều chỉnh tiền lương thời gian từ tháng đến tháng (cột 8), cột số 9-ghi chú tương ứng thời gian truy thu hoặc điều chỉnh. Trường hợp có nhiều mốc thời gian khác nhau thì từng dòng theo từng mốc thời gian tương ứng như trên.
+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT thì đánh số các danh sách.
 Xem thêm: Cách chuyển số thành chữ trong Excel 2003, Excel 2007, 2010, 2013

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Kế toán - Kiểm toán

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu