Comments Off on Công văn 57897/2014: Hướng dẫn áp dụng PP tính thuế GTGT 2015

Công văn 57897/2014: Hướng dẫn áp dụng PP tính thuế GTGT 2015

Share

TỔNG CỤC THUẾ                                                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57897/CT-THNVDT                                                                                                         Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014
“V/v áp dụng phương pháp tính
thuế GTGT năm 2015”

Kính gửi:    – Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã;

     – Các phòng Kiểm tra Thuế;

Thực hiện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT năm 2015 của doanh nghiệp, hợp tác xã (DN, HTX) theo hướng dẫn tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013; số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013; số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Cục Thuế TP Hà Nội yêu cầu các phòng Kiểm tra Thuế, các Chi cục Thuế nghiêm túc triển khai hướng dẫn các DN, HTX thực hiện và lưu ý nội dung sau:

1. Về thời gian áp dụng phương pháp tính thuế được quy định tại:
– Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
“2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này là doanh thu bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:
a) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT. Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.”
– Điểm 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.
“ 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:
…4. Các trường hợp khác:.
…d) Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 Điều này và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này. Sau năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục.
Ví dụ 53: Công ty TNHH thương mại dịch vụ X thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ áp dụng phương pháp tính trực tiếp các kỳ tính thuế GTGT trong năm 2014. Đến hết kỳ tính thuế tháng 11/2014, Công ty TNHH thương mại dịch vụ X xác định doanh thu như sau:
Lấy chỉ tiêu tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế từ tháng 4 đến hết tháng 11 năm 2014 chia cho 8 tháng, sau đó nhân với 12 tháng…”

2. Về thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế được quy định tại khoản 7 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:
“Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT; hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
….. Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ”.

dai ly thue

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn:

1. Đối với các DN,HTX thành lập từ 31/12/2013 trở về trước:
DN, HTX ổn định phương pháp tính thuế 2 năm liên tục là năm 2014, 2015.

2. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014 thì đến kỳ khai thuế GTGT tháng 11/2014, DN, HTX thực hiện như sau:
a. Trường hợp DN, HTX mới thành lập đang áp dụng phương pháp tính trực tiếp:
– Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2014 (theo cách xác định tại Ví dụ 53) từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì DN, HTX nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2014 để được chuyển đổi phương pháp tính thuế và áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2015 và cho hai năm 2015, 2016.
– Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2014 chưa đến 1 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì DN, HTX thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ. Nếu DN, HTX đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2014 và được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2015 và cho hai năm 2015, 2016.

b. Trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:
– Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2014 từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ thì DN, HTX tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hai năm 2015, 2016
– Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2014 chưa đến 1 tỷ đồng nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Nếu DN, HTX đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2014 và được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hai năm 2015, 2016.
Cục thuế TP Hà Nội yêu cầu các phòng kiểm tra, các Chi cục Thuế tuyên truyền, hướng dẫn các DN, HTX thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Cục Thuế (Phòng Tổng hợp- Nghiệp vụ – Dự toán) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Cục./.

Nơi nhận:
– Như trên;                                                                                                                                                           KT. CỤC TRƯỞNG
– Đ/c Cục trưởng (để báo cáo)                                                                                                                      PHÓ CỤC TRƯỞNG
– Các đ/c Phó cục trưởng (để chỉ đạo);                                                                                                                      (Đã ký)
– Các Phòng Thanh tra thuế; TT-HTr;
– Lưu: VT, THNVDT (2b).

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Đại Lý Thuế, Đào tạo kế toán thực tế, Văn bản pháp luật

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu