Comments Off on 77 mẫu biểu bộ hồ sơ nghiệm thu một công trình xây dựng

77 mẫu biểu bộ hồ sơ nghiệm thu một công trình xây dựng

Share

Đại lý Apec (APECTAX) xin chia sẻ với các bạn “Đầy đủ bộ hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng” bao gồm trọn bộ 77 mẫu biểu nghiệm thu một công trình xây dựng, chi tiết kết cấu ĐẦY ĐỦ phù hợp cho các bạn làm Kế toán xây dựng, nhân viên bộ phận QA/QC.

00. F59-HRD- Danh muc bieu mau phong TED
01. F01-TED- DMTL Khoi cong cong trinh
03. F03-TED- BBBG Moc vi tri cao do chuan
04. F04-TED- BB Hop cong truong
05. F05-TED- Phieu yeu cau
06. F06-TED- BB Giao nhan ho so
07. F07-TED- Bao cao nhanh
08. F08-TED- Bao cao tuan
09. F09-TED- Bao cao thang
10. F10-TED – Chap thuan VL, TP xay dung
11. F11-TED- Phieu chap thuan thay doi VL
12. F12-TED- Phieu lay mau VL tai hien truong
13. F13-TED- Bang theo doi thi nghiem dat
14. F14-TED- Bang theo doi thi nghiem thep
15. F15-TED- Bang theo doi thi nghiem BT
16. F16-TED- Chi dan thi cong
17. F17-TED- Lap dat thiet bi chay thu lien dong co tai
18. F18-TED- Bien ban xu ly ky thuat
19. F19-TED- Chi thi cong truong
20. F20-TED- Phieu kiem tra cong tac sua chua
21. F21-TED- Phieu yeu cau nghiem thu
22. F22-TED- Nghiem thu cong tac XD-nghiem thu chat luong coc BT truoc khi dong
23. F23-TED –  Nghiem thu chat luong coc BT truoc khi ep.CB
23a. F23a-TED –  Nghiem thu chat luong coc BT truoc khi ep.NB
24. F24-TED – NGhiem thu chi tiet noi coc.CB
24a. F24a-TED – NGhiem thu chi tiet noi coc
25. F25-TED- NGhiem thu cong tac dong coc
26. F26-TED- Nghiem thu cong tac ep coc
27. F27-TED- Bao cao tong hop dong coc
28. F28-TED- Bao cao tong hop ep coc
29. F29-TED- Nghiem thu ho dao
29a. F29a-TED- Nghiem thu ho dao
30. F30-TED-NGhiem thu Be tong lot-giua nha thau
30a. F30a-TED-NGhiem thu Be tong lot-giua nha thau
31. F31-TED- Nghiem thu BT lot – giua cac ben
32. F32-TED-Nghiem thu van khuon cot thep-nha thau
33. F33-TED- NGhiem thu van khuon cot thep- giua cac ben
34. F34-TED- NGhiem thu chat luong BT
35. F35-TED- Kiem tra cao do hoan thien
36. F36-TED- Nghiem thu cong tac xay tuong
36a. F36a-TED- Nghiem thu cong tac xay tuong
37. F37-TED- Nghiem thu cong tac to trat
37a. F37a-TED- Nghiem thu cong tac to trat
38. F38-TED- Nghiem thu cong tac to da rua
39. F39-TED- Nghiem thu son nuoc
40. F40-TED- NGhiem thu lang nen
41. F41-TED- NGhiem thu lat nen
41a. F41a-TED- NGhiem thu lat nen
42. F42-TED- Nghiem thu to op gach
48. F48-TED- Nghiem thu hoan thanh han muc CT XD
49. F49-TED- Nghiem thu dua vao su dung
50. F50-TED- Bang ke thay doi thuyet ke da duoc phe duyet
51. F51-TED- Xac nhan thay doi thiet ke
52. F52-TED- Bien ban phat sinh
53. F53-TED- Bang ke hu hong sai sot
54. F54-TED- Bang ke cac khiem khuyet chat luong can sua chua
55. F55-TED- Bang ke cac viec chua hoan thanh
56. F56-TED- BB Kiem tra hien truong su co CTXD
57. F57-TED- Bao cao nhanh su co cong trinh
58. F58-TED- BB Nghiem thu duong ong dien
59. F59-TED- BB Nghiem thu duong day dan dien
60. F60-TED- Lap dat thiet bi tinh dien
61. F61-TED- Lap dat TB chay thu don dong khong tai- dien
62. F62-TED- Lap dat TB chay thu lien dong khong tai- dien
63. F63-TED – Lap dat TB chay thu lien dong co tai- dien
64. F64-TED-BB NGhiem thu lap dat bai tiep dia
65. F65-TED- Do dien tro cach dien cua cap day dan
66. F66-TED- Bang do thong mach day dan
67. F67-TED- BB Nghiem thu duong ong nuoc
68. F68-TED- Lap dat tinh thiet bi phan nuoc 
69. F69-TED- Lap dat thiet bi chay thu don dong khong tai-nuoc
70. F70-TED-Lap dat thiet bi chay thu lien dong khong tai-nuoc
71. F71-TED- Ke hoach trien khai giam sat
72. F72-TED – Danh muc ho so hoan thanh cong trinh XD
73. F73-TED- Phieu kiem tra ban ve truoc khi thi cong
74. F74-TED- Bang kiem tra vat tu nhap vao cong truong
75. F75-TED- Bang theo doi lay mau be tong tai hien truong
76. F76-TED- Bang theo doi lay mau thep tai hien truong
77. F77-TED- Phieu trinh mau vat lieu

day-du-bo-ho-so-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
CÔNG TY KẾ TOÁN THUẾ APEC(APECTAX)
Trung tâm đào tạo Kế toán thuế Miền Bắc

Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Kế toán - Kiểm toán

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu