Comments Off on (14/11/2013)Công văn 3857/TCT-CS năm 2013 miễn thuế sử dụng đất phí nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

(14/11/2013)Công văn 3857/TCT-CS năm 2013 miễn thuế sử dụng đất phí nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Share

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3857/TCT-CS
V/v: miễn thuế SDĐPNN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 438/CT-THNVDT ngày 25/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về miễn thuế sử dụng đất phí nông nghiệp theo quyết định số 539/TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 4 Điều 9, Khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) quy định:

“Điều 9- Miễn thuế

4- Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn”;

“Điều 10- Giảm thuế

2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”;

– Tại Khoản 1 điều 8 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế SDĐPNN quy định:

“Điều 8. Miễn thuế, giảm thuế và nguyên tắc miễn, giảm thuế

Đối tượng miễn thuế, giảm thuế và nguyên tắc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Một số nội dung được quy định cụ thể như sau:

1. Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 9 và khoản 1, khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư”;

– Tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư đã quy định ban hành Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Tại Điều 1 Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015 quy định:

“Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 311 xã thuộc 22 tỉnh được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015”.

Căn cứ các quy định trên thì các hộ gia đình, cá nhân thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 539/QĐ-TTg nêu trên nếu không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư thì không thuộc đối tượng được miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính;
– Vụ PC, KK
– Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Văn bản pháp luật Tags: , ,

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu